Biogas

Vi har kvalificerade kunskaper att planera, projektera och bygga kompletta biogasanläggningar med nya teknik moduler som producerar olika former av ren energi.
Biogas är en stor möjlighet som framtida fossilfri energiråvara och en stor tillgång för samhället samt en förutsättning för att Sverige och Eu mfl. länder världen över ska nå flera utmaningar och de klimatmål som är upsatta. Den är en del av ett slutet kretslopp där samhällets matavfall, avloppsvatten och restprodukter samt material från jordbruk och industri ger fossilfritt förnybart drivmedel, el, värme, bränsle och råvara åter till industrin samt biogödsel. Genom produktion och användning av biogas som råvara till vidareförädling utnyttjas samhällets resurser på ett effektivt sätt.

Biogas ger vätgas

Biogasens största framtida betydelse kan bli att reformera den till vätgas. Vätgasbehovet växer och då kan biogas bli den grund som kan stå för stor del av det totala vätgasbehovet. Fördelen med vätgas i fordonsmiljö är att inga avgaser släpps ut. Nollutsläpp. Den enda restprodukten är vattenånga till atmosfären, dessutom från en outsinlig råvara som finns överallt globalt. Vårt eget organiska avfall.

Biogas ger diesel

I många år har ämnet biodrivmedel diskuterats. Det pågår projekt på olika håll i landet. Skogsråvara så som grot, sågspån andra produkter från skogen kan nyttjas. Nu kan vi via våra partners erbjuda patenterade metoder för produktion av diesel från rå biogas. Exmpelvis lantbruksföretag och andra markägare får en viktig roll avseende rötning av odlad vall, grönt avfall förutom allt annat som kan rötas. Vi har lösningen och planerar nu för utrullning av lokala anläggningar. 3 milj liter fossilfri ren diesel = småskalig produktion. Var helst du önskar produktion. Volymer av substrat har betydelse.