Biogödsel – teknologi

Vår metod innehåller en helt ny och viktig process baserad på våtkemisk behandling. Vi separerar ut tungmetaller ur slammet som sedan säljs på marknaden för återanvändning. Processen destruerar även förorenande gifter samt är helt ren och har inga sidoprodukter utan producerar istället två olika slags gödsel, en flytande och en i fast form.

Processen använder små mängder kemikalier och restprodukterna har en garanterad vidare återanvändning. Återvinningen av tungmetaller är hög och det organiska material som återstår kan återanvändas som gödningsmedel inom jordbruk eller pellets till exempelvis skogsbruk. Biogödseln produceras med en miljövänlig metod och med bibehållna viktiga näringsämnen för odling som exempelvis fosfor.

Med metoden löser vi problemet med överblivet rötslam från kommunala biogasanläggningar och avloppsreningsverk samt från andra typer av industrislam som exempelvis pappersmassaproduktion och från livsmedelsindustrier. Gruvindustrin är också en möjlighet i framtiden när det gäller problemet med att hantera gruvslam. Vi förhindrar även att stora mängder giftiga gaser: CO, CO2, NOx och Flourerade gaser och CH4 släpps ut i atmosfären på grund av deponi och förbränning.