Utkast start

Vårt företag verkar inom fyra huvudområden. Med målet att erbjuda marknaden kvalificerade, men enkla lösningar för lokalproducerad energi inklusive fordonsenergi. Samt att vi hanterar avfallsprodukter och renar dem för produktion av fullvärdigt jordförbättrings- och gödningsmedel. I nästa fas ekstrahera och hantera tungmetaller från gruvor och andra industrier. 

# Planerar, utreder och levererar biogasanläggningar upp till produktionskapacitet på ca 60 gwh
# Marknadsför och säljer kompletta system för reformering av biogas till ren vätgas Kapacitet 50 nm3/h till 500 nm3
# Marknadsför och säljer kompletta system – biogas till fossilfri diesel enligt normen EN 590 
# Organiserar och säljer tankstationssystem för ren vätgas 
# Konstruerar, tillverkar och säljer kompletta anläggningar för rening av slam och andra förorenade avfallsprodukter
Metoden för rening uppfyller EUs nya direktiv på att inget slam får gå till landtäckning eller förbränning

Avsnitt från vår affärsidé
Behandling och rengöring av alla typer av organiskt slam och avfall genom en ekologisk separation och extraktion i vätskeform av alla tunga metaller och organiska ämnen i en miljövänlig process, utan utsläpp eller farligt avfall som biprodukter.

Vi skapar en sluten miljövänligt process och cirkulärt kretslopp från vårt eget avfall i form av säljbara produkter och ren energi samtidigt som vi förhindrar utsläpp av stora mängder GWG (global warming gases). Slammet omvandlas till säljbara produkter i form av flytande samt fast ren biogödsel, gröna energi gaser som biogas och vätgas samt utvunna metaller.