Kommuner & lantbruk

Kommunalt avfall, avloppsslam inkl övrigt smittat organiskt material

I samhället i Sverige och norden finns stora mängder avloppsslam för att inte ange världen i övrigt. Problemet av och till är att slammet är smittat med föroreningar, som innebär att slammet kan inte nyttjas som jordförbättringsmedel om inte processen renar slammet. Vi har kompetens som under några år utvecklat ett optimalt sätt att rena slam samt öka graden av biogas i rötningsprocessen. 36 000 ton slam ger 7000 ton bra jordförbättringsmedel/gödning.

Jordförbättringsmedel produceras

Processen innebär att läkemedelsrester och andra giftiga inslag i slammet har destruerats

Extrahera metaller  från slam och avfall

Ett viktigt steg i processen är att extrahera metaller vilket vår metod klarar. Gruvslam, kommunalt slam osv renas och får en positiv användning därefter. Kan exportera i stora mängder om det behövs.

Sanera jord, sediment, gruvavfall samt vägmaterial

Med vår metod – RRP (Reverse Reduction Process) – kan svåra avfallsfrågor lösas. I samhället finns omfattande mängder förorenat material, som vi med vår metod kan rena.