Kommuner

Från avfall till ren energi

I många år har många kommuner investerat i biogasanläggningar. Vanan och erfarenheten av att producera biogas är omfattande i många kommuner i Sverige och även andra länder. Ett nationellt beslut är taget att alla kommuner ska sortera matavfall är taget. Dessutom har EU beslutat att deponi och förbränning inte är tillåtet.

Våra möjligheter med nya lösningar och ny teknologi, innebär att vi blir en viktig aktör i omställningen mot målet att bli ett fossilfritt samhälle samt att bidra till att skapa nya möjligheter till lokala och regionala lösningar för egenproducerad ren energi. Det innebär också för samhällen en möjlighet till en högre grad av självförsörjningsmöjlighet av energi i eventuella kristider beroende på anläggningarnas storlek i samhället.

Regler och föreskrifter

Slamhantering regleras av miljöbalken eller av föreskrifter och andra beslut som meddelas av regeringen eller olika myndigheter med stöd av miljöbalken. Kommunerna är skyldiga att samla upp och rena avloppsvatten från tätorter så att vattnet kan släppas ut utan olägenheter.

Kommunerna ska också se till att hela avloppsanläggningen (inklusive slambehandling och ledningsnät) drivs på sådant sätt att skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö förebyggs, hindras eller motverkas.

Liksom i all yrkesmässig verksamhet ska bästa möjliga teknik användas. I den lagstadgade skyldigheten ingår också att hushålla med råvaror och energi samt att se till att slammets kvalitet blir så bra att det kan användas utan att skapa olägenheter för hälsa eller miljö.

För mer information läs mer här – Regler för avloppsslam