Lantbruk

I många år har lantbrukare och dess företrädare ofta pekat på möjligheterna att lantbruksföretag kan försörja sig med egen energi som exempel el, fordonsenergi, kyla och värme. Vi vill bidra till att sprida de lösningar som nu utvecklats och finns.

Lokalproducerad ren energi i form av vätgas kan bli framtidens väg till att lösa energifrågan fossilfritt. Råvaror för den lösningen finns. Som exempel odlad vall, gödsel, avfall, skogsråvara, sol och vind bland annat. I avvaktan på ett genombrott för vätgas producerar vi fossilfri ren diesel, och flygbränsle av samma råvaror. Även det kommunala avfallet som vi renar utgör en viktig del som råvara för att uppnå stora volymer av energi. ”Waste to energy”

Vi arbetar tillsammans med kluster av företagare och/eller enskilda intressenter.

Avgörande faktorer för lönsamhet är:
# Tillräckliga volymer med innehåll lämpligt som substrat. Gödsel från djur, odlad vall, matavfall, organiskt slam och annat organiskt material.
# Lämpliga avstånd till biogasanläggning. Transporter och tidsåtgång påverkar kostnaden för ”råvaran”, det vill säga substratkostnaden
# Rationellt byggda biogasanläggningar med hög grad av automatisering.
# Närhet till avsättning av producerad energi. Eller via pipeline till rätt plats.
# Lantbruksgårdar med kor, köttdjur, grisar och höns har bra förutsättning.
# Samverkan med kommunens – kommuners matavfall, extra bra.
# Kommuners avloppsreningsverk kan också bidra med råvaran